Tudja, hogy

egy munkaügyi ellenőrzés után, ha nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, nem fog tudni pályázni?

App Store
Google Play

Van valamilyen kérdése? Kattintson ide!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A weblap és alkalmazás működésével, megrendelési és
szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján ( https://www.panik-gomb.hu/ ) és aldomainjein,
valamint a Pánikgomb alkalmazáson keresztül, azokkal összefüggésben létrejövő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról, ahonnan
le is tölthető, továbbá bármikor kinyomtatható: https://www.panik-gomb.hu/

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Korlátolt Felelősségű
Társaság
A szolgáltató székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 1. földszint 3.
A szolgáltató telephelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7626 Pécs, Rákóczi út 73/C.
2. emelet 8. ajtó
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: 7626 Pécs, Rákóczi út
73/C. 2. emelet 8. ajtó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@konyveles-palyazatiras.hu
Cégjegyzékszáma: 02-09-069434
Adószáma: 13280381-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 06704433345
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Raidboxes GmbH.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2021.01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban
marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a

2

módosításra okot adó körülmények: díjak változása, jogszabály-változás, üzleti
érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

3. PÁNIKGOMB
3.1. A Pánikgomb egy hotline-funkciós szolgáltatás, melynek keretében a munkáltatók
egy-egy emelt-díjas telefonszámon kérhetnek azonnali segítséget egy helyszíni
munkaügyi- és/vagy munkavédelmi ellenőrzés esetén. A weboldalon egy-egy
telefonszám található külön a munkaügyi- és a munkavédelmi ellenőrzések
esetére. A Pánikgomb igénybevétele során az a Felhasználó élvez elsőbbséget, aki
előbb kattint arra, a Pánikgomra kattintás ugyanis telefonhívást generál, így
korábban kezdeményezett hívás esetén a későbbi hívást Szolgáltató értelemszerűen
nem tudja fogadni, ilyenkor a Felhasználónak ismételten hívást kell
kezdeményeznie későbbi időpontban. Amíg a Szolgáltató nem fogadja Felhasználó
hívását, addig Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége sem keletkezik.
3.2. Szolgáltató a Pánikgombbal generált hívás során a Felhasználó, ellenőrzéssel
érintett munkáltatónak illetve képviselőjének nyújt tanácsadási szolgáltatást a
helyszíni ellenőrzés lebonyolításával összefüggésben, kitérve arra, hogy milyen
dokumentumokat mutasson be, illetve milyen tartalmú nyilatkozatokat tegyen a
munkahelyi vezető és az alkalmazottak. Szolgáltató továbbá felvilágosítást is nyújt
Felhasználó részére, hogy milyen jogai és milyen kötelezettségei vannak a
munkáltatónak egy helyszíni ellenőrzés során.
3.3. Az emeltdíjas telefonszámokat biztosító távközlési szolgáltató a Cg.01-09-
962358 cégjegyzékszámú IP-Telekom Informatikai és Távközlési Korlátolt
Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Károlyi István utca 10.) mely társaság
biztosítja a telefonos szolgáltatás teljes technikai hátterét, supportját. Szolgáltató a
telefonhívásról minőségbiztosítási, ügyfél- és panaszkezelési okokból
hangfelvételt készít, melyet Felhasználó a Pánikgombra kattintással kifejezetten
elfogad. Szolgáltató a hangfelvételről Felhasználó kérésére a weboldalon
feltüntetett külön díjazás ellenében jegyzőkönyvet készít, melyet megküld
Felhasználó részére.
3.4. Felhasználó a weboldalon található Pánikgombra kattintással kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte
és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.5. A weboldalon található egyéb tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
regisztrációhoz kötött. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit

3

megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a
weboldalon történő regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató
az adatait adatbázisában rögzítse, melyek alapján egyéb szolgáltatásaira irányuló
ajánlatokat is megküldhet Felhasználó részére (könyvelés, pályázatírás stb.).
3.6. Felhasználó a regisztráció során felhasználónevet és jelszót választ, melyet
követően az azonosításához szükséges számsort kap Szolgáltatótól.
Felhasználónak lehetősége van közvetlenül a Facebook-profiljával, illetve a
Google- profiljával történő belépésre is.
3.7. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén
a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.
3.8. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
3.9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.
4. IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A weboldalon található szolgáltatások – a Pánikgomb-szolgáltatást is beleértve- a
munkáltatóknak tartalmaznak felhívást ajánlattételre. A weboldalon található
szolgáltatások bármilyen írásos formában (pl. online, e-mail, postai levél, távirat,
képeslap, fax, sms) megrendelhetőek. A szolgáltatásokra vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, azok nettó összeg + ÁFA bontásban
kerülnek feltüntetésre.
4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti az igényelhető szolgáltatás leírását.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült díjától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba
miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a
szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat ügyletkötési szándékától.
4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll
fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amelyet átlagos
körültekintéssel is azonnal észlelni szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak

4

megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát
kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem
beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és
kötelezettségek fakadnának.

5. ONLINE SZOLGÁLTATÁS MENETE
5.1. Felhasználó regisztráció nélkül csak a Pánikgomb-szolgáltatást veheti igénybe. A
weboldalon található egyéb tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
regisztrációhoz kötött a 3.4. és az azt követő pontokban írottak szerint.
5.2. Felhasználó a weboldalon található Pánikgombra történő kattintását követően
külön figyelemfelhívó tájékoztatást kap arról, hogy a Pánikgombra történő
kattintással emeltdíjas hívást kezdeményez, melynek során Szolgáltató
megerősítést kér, hogy valóban kezdeményezni kívánja-e az emeltdíjas hívást. Ha
igen és ismételten rákattint a Pánikgomra, ezzel hívást kezdeményez Szolgáltató
munkatársának irányába.
5.3. Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételével tájékoztatja a Felhasználót, hogy a
Szolgáltató munkatársa a nem regisztrált, illetve a weboldalra be nem lépett
Felhasználó hívásának kezdetekor Felhasználó vállalkozásának nevét és
adószámát, valamint a hívást kezdeményező fél nevének megadását fogja kérni a
következő pontokban körülírt további lépések (szerződéskötés, számlázás stb.)
előkészítése érdekében, így ezen adatokat Felhasználónak a hívás kezdetekor meg
kell adnia. Felhasználó köteles a valós adatokat megadni. Szolgáltató kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi
igénybe szolgáltatásait.
5.4. Amennyiben Felhasználó rákattint a Pánikgombra, úgy ezzel szerződéskötési
kötelezettséget vállal Szolgáltató irányába a Pánikgombbal kezdeményezett
hívására okot adó munkaügy hatóságok előtti képviseletének ellátására
vonatkozóan. Felhasználó a Pánikgomra kattintással elismeri, hogy a weboldalon
található "Áraink" menüpontban tájékozódott Szolgáltató díjairól, melyek rá nézve
kötelező érvényűek. A Felhasználó képviseletére vonatkozó szerződés megkötését
megelőzően egy előzetes egyeztetésre kerül sor, amely során Szolgáltató
tájékoztatja Felhasználót, hogy milyen eredményt vállal elérni az ügyében. Ha a
vállalt eredmény elérése nem sikerül, azaz Felhasználóval szemben a Szolgáltató
által megjelölt joghátránynál súlyosabb szankció kerül alkalmazásra az eljáró
hatóság véglegessé vált határozatában, abban az esetben Szolgáltató bírság, illetve
egyéb pénzfizetési kötelezettség átvállalására irányuló garanciát nyújt Felhasználó
részére. A garancia a szerződés megkötését megelőzően kiszabott bírságra és
egyéb szankciókra, illetve a Pánikgomb-hívással felmerült emelt díjra
értelemszerűen nem vonatkozik, az kizárólag a későbbiekben felmerülő, hatóságok
előtti képviseletre kifizetett díjakra, alkalmazott szankciókra vonatkozik.
5.5. A Pánikgombbal kezdeményezett telefonhívás befejtével a Pánikgomb-szolgáltatás
Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül. Ezt követően Szolgáltató elkészíti a
Felhasználó képviseletére vonatkozó szerződéstervezetet, illetve egyéb
szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatait is ismerteti Felhasználóval. Az először a

5

Pánikgomb-hívással Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő Felhasználókat a
weboldalon ismertetett kedvezmény illeti meg.
5.6. A Felhasználó hatóságok előtti képviseletére kötött szerződés díját, illetve
Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak díjait Felhasználó minden esetben számla
ellenében köteles megfizetni Szolgáltató részére.
5.7. Felhasználó a Pánikgomra kattintással tudomásul veszi, hogy fizetési
kötelezettsége keletkezik.
6. TELJESÍTÉS
6.1. A Pánikgomb igénybevétele során az a Felhasználó élvez elsőbbséget, aki előbb
kattint arra. Szolgáltatónak a weblapon feltüntetett egyéb szolgáltatásaival
kapcsolatos megkereséseket Szolgáltató a weblapon szereplő bármely
elérhetőségén fogad.
6.2. A Szolgáltatóval létrejövő megbízási szerződés alapján a Szolgáltató a Felhasználó
által rábízott feladat ellátására, a Szolgáltató a megbízási díj megfizetésére köteles.
6.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó utasításait követni. A Szolgáltató a
Felhasználó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Felhasználó érdeke feltétlenül
megköveteli, és a Felhasználó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a
Felhasználót késedelem nélkül értesíteni kell. Ha a Felhasználó célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a
Felhasználó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a
Felhasználó utasításai szerint, a Felhasználó kockázatára elláthatja. Meg kell
tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát. A Felhasználó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban
felmerült költségeket. A Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték
adásához kötheti. Ha a Felhasználó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató az
utasítás teljesítését megtagadhatja.
6.4. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a
Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől
elállni.
6.5. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett
volna teljesíteni.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a
jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

6

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
7.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik,
karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható,
ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a
Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.
7.6. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a
Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével
kapcsolatos okokból.
7.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz
eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével,
a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
7.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással
és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2018/302 RENDELET-nek.
8. PANASZKEZELÉS RENDJE
8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megbízást megfelelő minőségben, a
Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.
8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos

7

álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a Felhasználónak.
8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatja.
8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával bírósági eljárását
kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
8.5. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezetett eredményre, úgy a
Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél bevezető részében fel kell
tüntetni:
a) az eljáró bíróság megnevezését,
b) a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert
azonosító adatait, de legalább lakóhelyét vagy székhelyét, és
c) a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus
levélcímét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi
képviselő nevét.
A keresetlevél érdemi részében fel kell tüntetni:
a) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet,
b) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,
c) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,
d) az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti
összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és
e) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási
indítványokat az e törvényben meghatározott módon.
A keresetlevél záró részében fel kell tüntetni:
a) a per tárgyának az értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett
tényeket és jogszabályhelyet,
b) a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a
joghatóságát is – megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,
c) a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték
megfizetésének hiányában a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet,
illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek
alapjául szolgáló tényeket és jogszabályhelyet,
d) a nem természetes személy fél perbeli jogképességét, a fél törvényes
képviselőjeként megjelölt személy és a meghatalmazott perbeli képviseleti jogát
megalapozó tényeket és jogszabályhelyet, és
e) a záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékokat.

8

9. SZERZŐI JOGOK
9.1. Miután a https://www.panik-gomb.hu/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül,
tilos a https://www.panik-gomb.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok
bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
9.2. A https://www.panik-gomb.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.
9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.
9.4. Tilos a https://www.panik-gomb.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a https://www.panik-gomb.hu/ weboldalon vagy azok bármely része
módosítható vagy indexelhető.
9.5. A https://www.panik-gomb.hu/ név szerzői jogi védelmet, a PÁNIKGOMB pedig
hazai védjegy-bejegyzést élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a
Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás
esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft,
illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen
kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi
jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét
szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
10. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.panik-gomb.hu/

Pécs, 2021. január 01.